Specjaliści z BHP i Informatyki

Usługi z zakresu BHP

AC PARTNERS oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez:

1. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzenie szkoleń z tego zakresu, a w szczególności:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad bhp,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, a także  sporządzanie pisemnych analiz bhp wraz z planami poprawy warunków BHP w terminach regulowanych przepisami kodeksu pracy w tym zakresie,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych a także fakultatywnych dla personelu firmy, w języku polskim i angielskim,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru nad warunkami pracy – Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • opracowywanie i/lub opiniowanie istniejących regulaminów pracy, zarządzeń i instrukcji  z zakresu bhp, oraz procedur związanych z BHP,
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, tworzenie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie rejestrów wypadków i chorób zawodowych,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy,
 • współpraca z certyfikowanymi laboratoriami w zakresie badań  czynników szkodliwych środowiska pracy, prowadzenie rejestru czynników szkodliwych
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami firmy,

2. Pomoc we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N-18001.

3. Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych w zakresie BHP, m.in. :

 • współpraca przy tworzeniu planu BiOZ,
 • prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa na budowie,
 • kontrola dokumentacji  pracowniczej dostarczonej przez podwykonawców (szkoleń, badań lekarskich, dodatkowych kwalifikacji),
 • kontrola podwykonawców pod kątem warunków pracy, przestrzegania przepisów bhp, stanu technicznego maszyn i urządzeń,  
 • kontrole trzeźwości pracowników

Forma świadczenia usług:

Wykonujemy zadania służby bhp sprawując nadzór nad warunkami pracy na mocy  art. 23711§ 2 Kodeksu pracy.

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umowy stałej (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp,
 • jednorazowego zlecenia.

Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP w języku polskim i specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej w języku angielskim. Jesteśmy w stanie zapewnić państwu, pełen zakres […]