Ochrona Środowiska

Źródło:

Ochrona środowiska zaczyna być branżą równie ważną co Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Aby twoja firma mogła funkcjonować bez groźby kary często potrzebna jest stosowna asysta aby odnaleźć się w gąszczu aktów prawnych na ten temat

Nasza firma oferuje usługi w zakresie opracowania dla Państwa firmy wniosku o wydanie:

  • pozwolenia zintegrowanego
  • pozwolenia wodnoprawnego
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

W ramach usługi oferujemy również naszą pomoc przy:

  • opracowaniu zgłoszenia dla instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia
  • opracowywaniu informacji o wytwarzanych odpadach i/lub programu gospodarki odpadami
  • naliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (raportowanie do Urzędów i KOBIZE)
  • prowadzeniu ewidencji wytwarzanych odpadów
  • opracowywaniu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów

Ocena: 

2
Średnio: 2 (2 votes)